За проекта

За проект Умения за подкрепа на мигранти

 

Целта на проект Умения за подкрепа на мигранти е да насърчи и подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти по отношение на техните умения за постигане на по-добра реализация на пазара на труда и икономическа и социална интеграция в Европа.

В рамките на проекта, седем партньорски организации от седем европейски страни ще работят заедно, координирани от ITG (Франция) – IASIS (Гърция), CSI (Кипър), Mindshift (Португалия), ФБО (България), SSF (Испания) и BAU (Турция). Екипът ще разшири работата си и извън границите на включените държави, за да може да дефинира общи стратегии за плавна интеграция на мигрантите в Европа. Участниците в проекта ще използват различни европейски инструменти като EQF, ECVET и Европас, за да насърчат транснационалната мобилност в съответствие с препоръките на Комюникето от Брюж за подкрепа на професионалното образование и обучение в Европа.

Разнообразен е профилът на партньорите, които ще реализират проекта в подкрепа на мигрантите в техния път – неправителствени организации в сферата на консултирането, изследователски центрове, организации, предоставящи професионално образование и обучение, частни компании и социални партньори.

Проектният екип ще:

а) идентифицира и анализира нуждите от придобиване на умения, образователните фактори и успешните методологически подходи (Тематичен доклад)

б) насърчи професионалното развитие на консултанти, учители и обучители чрез фасилитиране на оценката, валидирането и признаването на резултатите от ученето на мигрантите (Обучителна програма)

в) създаде практически дейности, базирани на иновативен педагогически подход, за да подкрепи консултантите, учителите и обучителите в ежедневната им работа с мигранти (Инструментариум)

г) създаде полезни ресурси, за да подобри познаваемостта и прилагането на различни иновативни методологически подходи за подкрепа на мигрантите в процеса на интеграцията им в Европа (Наръчник за обучение на обучители)

е) създаде и поддържа иновативно дигитално пространство и практически инструменти за консултанти, учители и обучители за придобиване на знания за различните аспекти на работата и подкрепата на мигранти чрез интерактивни обучителни материали (Обучителни апликации и платформа за целевите групи)

Основните целеви групи на проекта са консултанти, коучове, учители и обучители от сферата на професионалното образование и обучение. Крайни бенефициенти на резултатите от проекта са мигрантите, които имат различни проблеми в процеса на интеграцията си в Европа.