Продукти и резултати

Цели на проекта:

Екипът на проекта създава иновативен модел и инструменти за развиване и надграждане на преносимите умения на мигрантите.

Две са категориите бенефициенти на резултатите от проекта:

  1. 1. Професионалисти – консултанти, коучове, учители и обучители от сферата на професионалното образование и обучение и социални работници
  2. 2. Мигранти в качеството им на крайни бенефициенти

Иновативният модел ще включва вече идентифицираните преносими умения:

  • умение да се разбере проблем или контекст (интелигентност, критично мислене…), включително мултикултурни аспекти и социални различия,
  • вземане на решения, поемане на отговорност и изпълняване на ролята на лидер,
  • умения за работа в екип и сътрудничество, вземайки предвид новите форми на бизнес (виртуална работа, социални мрежи…),
  • осигуряване на подкрепа и устойчивост на компания и/или група,
  • креативност,
  • активност, инициативност и мобилност на работното място.

Участниците в проекта ще създадат продукти, които ще прилагат различни европейски инструменти като EQF, ECVET и Европас, за да насърчат транснационалната мобилност в съответствие с препоръките на Комюникето от Брюж за подкрепа на професионалното образование и обучение в Европа.

Проект Умения за подкрепа на мигранти ще създаде следните продукти:

Тематичен доклад

Обучителна програма (насоки и съдържание)

Инструментариум за мигранти, включващ валидиране на опит

Наръчник за обучение на обучители

Обучителни апликации и платформа за целевите групи