Παραδοτέα υλικά και αποτελέσματα

Στόχοι προγράμματος:

Η εταιρική σχέση να δημιουργήσει ένα καινοτόμο μοντέλο και ορισμένα εργαλεία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων των μεταναστών.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες των  κύριων χρηστών των προϊόντων του έργου είναι επαγγελματίες, όπως:

  1. Εκπαιδευτές, προπονητές, συμβούλους καριέρας, εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί
  2. Οι ίδιοι οι μετανάστες, οι οποίοι είναι επίσης και τελικοί δικαιούχοι.

Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει κυρίως αυτές τις ήδη αναγνωρισμένες εγκάρσιες δεξιότητες:

  • Ικανότητα κατανόησης ενός προβλήματος ή ενός πλαισίου (νοημοσύνη, κριτική σκέψη …) συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών πολλαπλών πτυχών και των κοινωνικών διαφορών,
  • Λήψη αποφάσεων, ανάληψη ευθύνης και καθοδήγηση,
  • Συλλογική ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές επιχειρήσεων (εικονική   εργασία, δίκτυα …)
  • Οργάνωση υποστήριξης και ανθεκτικότητας για την επιχείρηση και / ή την ομάδα,
  • Δημιουργικότητα,
  • Ευελιξία, πνεύμα πρωτοβουλίας και κινητικότητα στην εργασία.

Συμμετέχουσες οργανώσεις που δημιουργούν και αναπτύσσουν εργαλεία που θα χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας όπως το EQF, το ECVET και το Europass για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας, σύμφωνα με τις συστάσεις του ανακοινωθέντος της Bruges, Υποστήριξη της ΕΕΚ στην Ευρώπη.


Το σχέδιο του προγράμματος transversal model for migrants 2018 παρέχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Έκθεση αναφοράς

 Πρόγραμμα σπουδών (οδηγίες και περιεχόμενο)

Εργαλειοθήκη για τους μετανάστες

Οδηγός εκπαίδευσης εκπαιδευτών

 Εκπαιδευτικές εφαρμογές και πλατφόρμα εκμάθησης για τις δύο ομάδες